Reglament / Reglamento

Tots els vehicles hauran de complir amb el REGLAMENTO KART ACADEMY 2020 CAST V.2 i passar la inspecció tècnica abans de competir. Cap vehicle podrà iniciar les proves dinàmiques fins que hagi passat totes les inspeccions de seguretat.

Els equips hauran d’estar composats pels següents membres:

 • Matriculats en un curs de Grau Mitjà o Grau Superior.
 • 1 Professor que actuarà com a Tutor.
 • 1 Alumne inscrit com a Cap de l’Equip.
 • 2 Alumnes inscrits com a Pilots (mínim 16 anys el dia de les proves).

Punts importants:

 • No hi ha límit en la inscripció d’alumnes per equip.
 • En l’edició del curs 2018/2019 seran acceptats  un màxim de … equips.
 • Els equips poden estar formats per més d’un Institut i/o Escola.
 • Els idiomes admesos a la competició són: Català, Castellà i Anglès.

 


Todos los vehículos deberán cumplir con el REGLAMENTO KART ACADEMY 2020 CAST V.2 y pasar la inspección técnica antes de competir. Ningún vehículo podrá iniciar las pruebas dinámicas hasta que haya pasado todas las inspecciones de seguridad.

Los equipos deberán estar compuestos por los siguientes miembros:

 • Matriculados en un curs de Grado Medio o Grado Superior.
 • 1 Profesor que actuará como Tutor.
 • 1 Alumno inscrito como Jefe de Equipo.
 • 2 Alumnos inscritos como Pilotos (mínimo 16 años el día de las pruebas).

Puntos importantes:

 • No hay límite en la inscripción de alumnos por equipo.
 • En la edición del curso 2018/2019 serán aceptados un máximo de … equipos.
 • Los equipos pueden estar formados por más de un Instituto y/o Escuela.
 • Los idiomas admitidos en la competición son: Català, Castellano e Inglés.