Frenada / Frenado

La prova de frenada es obligatòria i la primera a realitzar per a tots els equips. Permet mesurar la eficàcia de la frenada del vehicle. Consisteix en demostrar la capacitat del sistema de frenada de bloquejar les dues rodes i aturar el vehicle en una recta, partint de una velocitat mínima inicial determinada per els jutges. Si no es supera aquesta prova, no es pot participar en la resta de proves dinàmiques. Aquesta prova no puntua.


La prueba de frenado es obligatoria y la primera a realizar para todos los equipos. Permite medir la eficacia del frenado del vehículo. Consiste en demostrar la capacidad del sistema de frenado de bloquear las dos ruedas y parar el vehículo en una recta, partiendo de una velocidad mínima inicial determinada peor los jueces. Si no se supera esta prueba, no se puede participar en el resto de pruebas dinámicas. Esta prueba no puntua.