Kart Academy

El Kart Academy és una competició entre equips d’estudiants d’Instituts i Escoles de Formació en Automoció, on l’objectiu és dissenyar,  construir i  competir amb un kart desenvolupat pels propis estudiants, que hauran de treballar plegats per realitzar el projecte dins dels límits d’un Reglament, sent capaços de generar el suport financer necessari per a la seva realització.

El Kart Academy està organitzat per STA, societat sense ànim de lucre que, des de 1947, treballa per impulsar el progrés de l’automòbil i els avenços tecnològics en la indústria de l’Automoció.


El Kart Academy es una competición entre equipos de estudiantes de Institutos y Escuelas de Formación en Automoción, cuyo objetivo es diseñar,  construir y competir con un kart desarrollado por los propios estudiantes, que deberán trabajar juntos para realizar el proyecto dentro de los límites de un Reglamento, siendo capaces de generar el soporte financiero necesario para su realización.

El Kart Academy está organizado por STA, sociedad sin ánimo de lucro que, desde 1947, trabaja para impulsar el progreso del automóvil y los avances tecnológicos en la industria de Automoción.

Objectius/Objetivos

cropped-cropped-logo-kart-academy_def1.jpg

Els equips hauran de superar diferents reptes que es presentaran durant el desenvolupament del projecte, com trobar un finançament econòmic o solucions tecnològiques que els permeti realitzar el prototip i superar cadascuna de les proves plantejades.

El projecte es desenvolupa durant tot el curs acadèmic, amb l’objectiu de participar el dia 29 de juny de 2019 a la trobada amb la resta dels equips, on es podran valorar de forma objectiva tots els projectes realitzats.

La prova final es realitzarà al Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló).

logo-circuit-de-barcelona-catalunya


Los equipos deberán superar diferentes retos que se presentarán durante el desarrollo del proyecto, como encontrar una financiación económica o soluciones tecnológicas que les permita realizar el prototipo y superar cada una de las pruebas planteadas.

El proyecto se desarrolla durante todo el curso académico, con el objetivo de participar el día 29 de junio de 2019 en el encuentro con el resto de los equipos, donde se podrán valorar de forma objetiva todos los proyectos realizados.

La prueba final se realizará en el Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló).

logo-circuit-de-barcelona-catalunya

Entitats Promotores / Entidades Promotoras

La missió de les entitats promotores serà vetllar per a la correcta organització de la competició, i desenvolupar metodologies que ajudin als estudiants a aprendre de les seves experiències i els permeti desenvolupar un vehicle millor.

Les entitats promotores del Kart Academy són les següents:

 • STA – Sociedad de Técnicos de Automoción
 • CIAC – Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
 • Motorsport2020.cat
 • Federació Catalana d’Automobilisme

  La misión de las entidades promotoras será velar por la correcta organización de la competición, y desarrollar metodologías que ayuden a los estudiantes a aprender de sus experiencias y les permita desarrollar un vehículo mejor.

  Las entidades promotoras del Kart Academy son las siguientes:

  • STA – Sociedad de Técnicos de Automoción
  • CIAC – Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
  • Motorsport2020.cat
  • Federació Catalana d’Automobilisme

CIAC_QUMotorsport_QUFCA_QU

Reglament / Reglamento

Tots els vehicles hauran de complir amb el REGLAMENTO KART ACADEMY 2020 CAST V.2 i passar la inspecció tècnica abans de competir. Cap vehicle podrà iniciar les proves dinàmiques fins que hagi passat totes les inspeccions de seguretat.

Els equips hauran d’estar composats pels següents membres:

 • Matriculats en un curs de Grau Mitjà o Grau Superior.
 • 1 Professor que actuarà com a Tutor.
 • 1 Alumne inscrit com a Cap de l’Equip.
 • 2 Alumnes inscrits com a Pilots (mínim 16 anys el dia de les proves).

Punts importants:

 • No hi ha límit en la inscripció d’alumnes per equip.
 • En l’edició del curs 2018/2019 seran acceptats  un màxim de … equips.
 • Els equips poden estar formats per més d’un Institut i/o Escola.
 • Els idiomes admesos a la competició són: Català, Castellà i Anglès.

 


Todos los vehículos deberán cumplir con el REGLAMENTO KART ACADEMY 2020 CAST V.2 y pasar la inspección técnica antes de competir. Ningún vehículo podrá iniciar las pruebas dinámicas hasta que haya pasado todas las inspecciones de seguridad.

Los equipos deberán estar compuestos por los siguientes miembros:

 • Matriculados en un curs de Grado Medio o Grado Superior.
 • 1 Profesor que actuará como Tutor.
 • 1 Alumno inscrito como Jefe de Equipo.
 • 2 Alumnos inscritos como Pilotos (mínimo 16 años el día de las pruebas).

Puntos importantes:

 • No hay límite en la inscripción de alumnos por equipo.
 • En la edición del curso 2018/2019 serán aceptados un máximo de … equipos.
 • Los equipos pueden estar formados por más de un Instituto y/o Escuela.
 • Los idiomas admitidos en la competición son: Català, Castellano e Inglés.

 

 

Proves Estàtiques i Dinàmiques / Pruebas Estáticas y Dinámicas

Els karts hauran de superar proves estàtiques i dinàmiques.

Les proves estàtiques consisteixen en la Inspecció Tècnica del vehicle i la presentació del projecte als jutges.

Tots els vehicles han de passar la inspecció tècnica. Els comissaris comprovaran que el vehicle està d’acord amb el reglament de la competició i compleix totes les normatives de seguretat establertes per la FCA.

Les proves dinàmiques permetran valorar el comportament i la fiabilitat del vehicle construït pels equips. S’inclouen les proves de frenada, de resistència (10 min), d’acceleració (40 m) i d’eslàlom.

Icono freno

Icono resistència Icono acceleracióIcono eslàlom

 


Los karts deberán superar pruebas estáticas y dinámicas.

Las pruebas estáticas consisten en la Inspección Técnica del vehículo y la presentación del proyecto a los jueces.

Todos los vehículos deben pasar la inspección técnica. Los comisarios comprobarán que el vehículo está de acuerdo con el reglamento de la competición y cumple todas las normativas de seguridad establecidas por la FCA.

Las pruebas dinámicas permitirán valorar el comportamiento y la fiabilidad del vehículo construido por los equipos. Se incluyen las pruebas de frenado, de resistencia (10 min), d’aceleración (40 m) i de eslálom.